شنبه 22 مهر‌ماه سال 1385

سلامت به طراوت برگ

ولی جوابت به هولناکی مرگ

نگاه با همه بیگانه ات را دوست دارم

غرور سرکش دیوانت را دوست دارم

گل امید م را نشکن

ریشه اش خشکید در قلب سنگ

 

گرت مرا عشقی ست هنوز

بیا و در آتش عشقم بسوز

سوزان و درخشند باش

بتاب چو خورشید عالم افروز

 

بی تو من ای ستاره تاریکم

 بی تو من به انتها نزدیکم

 

                                                همیشه مهربان