شنبه 11 آبان‌ماه سال 1387
صدایم کن

نگاه من آنروزها آبی بود 

اما... 

امروز کمی خسته و زردم  

خسته و زرد. 

مرا تکرار کن   

وقتی نگاه تو با شعرهایم صمیمی شد؛ 

صدایم کن .... 

صدایم کن. 

 

           همیشه مهربان