شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1386

هردم گذر عمر دیدم در پس ایام/هردم شکوه دل دیدم ز خالی بودن جام
هر دم فریاد کنم زین دل نا کام /هردم یار بینم در خیال و می در جام

سرگردان همچون مجنون.......در سردر گمی های روز افزون
درحسرت روز های خوب چون رویا.....همدلی با کی ؟ کجاست عشق در این دنیا؟

                     همیشه مهربان