شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1386
چاره هجران
وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست بی مهر رخت روز مرا نور نماند ست
صبر است مرا چاره هجران تو لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نماند ست