سه‌شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1387
زمانی بس کوته

همیشه اینگونه بوده

برای گفتن دیر است

زمان بسیار اندک است

سپیدی صبح دیری نمی پاید

تابستان فرصتی نمی یابد

و ما اینگونه بی شتاب ...

دیگر فرصتی نمی یابیم،

آری اینگونه بوده

همیشه اینگونه بوده ...

شاخه های بید سایه ساری، ندارند

آفتاب اندک است

شب کوتاه تر از آن است

ـ که ستاره بخواه سوسو زند ـ

ای کاش فرصت بیش از اینها بود

فرصتی برای مناجات

اندک زمانی برای خواستن

کوته وقتی برای من و تو

 

                             همیشه مهربان