پنج‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1385
سخنان بزرگان..

هرگـز آرزو مـکن تــا جــز خـویـشــتـن خـویش، کسی باشـی. اما بکــوش تا بهترین خویشتن خویش باش.

 

رویاها در ابتدا غـیر ممکن به نظر میرسند ســپس غـیر محـتـمـل و سرانجام غیر قابل اجتناب

 

فـردا بـسیـار شبـیـه امـروز خواهد بود مــگر آنــکــه تـلاش را بر آن بیفزاییم.

 

افسوس آن زمان کـه بـایـد دوســت بداریم کوتاهی میکـنـیـم، آن زمان کـه دوستمان دارند لجـبـازی مـیکـنیم و بـعـد بــرای آنـچـه از دسـت رفـتـه آه میکشیم

 

فرصـت مـمکــن اسـت فـقـط یـک بــار در خـانـه شـمـا را بـزند، امـا وسـوسـه همیشه بر زنگ در تکیه زده است.

 

ریاضیات، موسیقی ذهـن اسـت، و موسیقی، ریاضیات دل.

 

باورهـای منـفـی دقـــیــقــا بـاورنـد نــه واقـعیـت؛ زمـیـن هـیچـگاه مـسطح نـبود، هرچند همه براین باور بودند که مسطح است. 

 

 

 

همیشه مهربان