یکشنبه 18 تیر‌ماه سال 1385

اگر به کینه و غرور و ترس طعنه می زنیم

و اگر برای گریه آفریده نشده ایم

پس سرور و شادی تو را چگونه در خواهم یافت

 

                                                                   همیشه مهربان