دوشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1384
پند

منتظر باش اما معطل نشو

تحمل کن اما توقف نکن

قاطع باش اما لجباز نباش

سریح باش اما گستاخ نباش

بگو آره اما نگو حتماً

بگو نه اما نگو ابداً

                             همیشه مهربان