دوشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1384
عشق

عشق عشق می آفریند 

عشق زندگی می بخشد

زندگی رنج به همراه دارد

رنج دلشوره می آفریند

دلشوره جرات می بخشد

جرات اعتماد به همراه دارد

اعتماد امید می آفریند

امید زندگی می بخشد

زندگی عشق می آفریند

عشق عشق می آورد

                             همیشه مهربان