شنبه 27 اسفند‌ماه سال 1384
بخشش

 

هر آنچه را که آزارم داده است می بخشم و عفو میکنم

هر آنچه که مرا تلخ و ناشادمان کرده است هر آنچه که مرا از نفرت و انزجار لبریز کرده و در برون و درون همه چیز را 

گذشته و حال و آینده را

و اینک خود را می بخشم و عفو می کنم

به امید اینکه روزی تو هم مرا ببخشی و عفو کنی

به امید آن روز

همیشه مهربان