پنج‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1384
بی تو نمی شه

          

سلامت به طراوت برگ

ولی جوابت به هولناکی مرگ

نگاه با همه بیگانه ات را دوست دارم

غرور سرکش دیوانت را دوست دارم

گل امید م را نشکن

ریشه اش خشکید در قلب سنگ

 

گرت مرا عشقی ست هنوز

بیا و در آتش عشقم بسوز

سوزان و درخشند باش

بتاب چو خورشید عالم افروز

 

بی تو من ای ستاره تاریکم

 بی تو من به انتها نزدیکم

 

                                                همیشه مهربان