چهارشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1384

می دونی فاصله بین انگشتها واسه چیه ؟

واسه این که یک نفر دیگه با انگشتاش این جای خالی رو پر کنه

پس دنبال دستی باش که تا ابد بتونه دست تو رو بگیر

 

«تن عریان تو باید مال کسی باشه که روح عریانت را دوست داشته باشه»

 

همیشه مهربان