دوشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1384
؟؟

                                             

می دونی چرا وقتی می خوای گریه کنی چشمات می بندی ؟

یا وقتی که می خوای بخندی ،

 وقتی می خوای کسی رو بوس کنی،

 وقتی می خوای تو رویا بری ،

 چشمات می بندی ؟

چون که قشنگ ترین چیزهای  دنیا دیدنی نیستند

پس من هم چشمام واسه ی همیشه می بند

تا برای همیشه تو رو ببینم

                                                          همیشه مهربان