سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1384
برای تو

نازنین برای یافتن مروارید دریاها را

جستجو مکن ، شاید در گریبان خودت باشد

                                        همیشه مهربان