دوشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1384
دریا

 

 

امشب می خواهم برایت از آسمان بگویم، از دریا ها

 

از ستاره ها که هر شب نجوای دوست داشتن را می نوازند

 

از ماه که پرتویش را از خورشید می ستاند اما صورت زیبایش را از من و تو دریغ نمی دارد

 

به دریا می اندیشم

 

به دریا که تکه ها ی دل خود را به آفتاب می سپارد تا به پرواز در آیند

 

تا در دل آسمان همچون ابری که با نوازش بادها می رقصند

 

و بی هیچ خواسته ای می گریند بر دل کویر

 

آنگاه که پیوند می دهد آسمان ،کویر و دریا را

 

وقتی که دشت سینه خود را هموار می کند

 

تا زلالی چشمه ساران زمین را تراوت بخشند

 

وبازمی گردند به دریا ، تا دریا بودن

 

تا دریا راهی نیست  اما...

 

          تا دریا شدن راه بسیار است

                                                                        همیشه مهربان